QRecallDownloadIdentity KeysForumsSupport
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Groups] Back to home page 
Forum Index
Profile for :: hoca group
Avatar All about hoca group
Ranking:
Karma:
Registration date:  16-Jan-22 04:44
Number of messages posted:  No posted messages available
Created topics: No topic created
Website:  http://hocagroup.com/danh-muc-san-pham/may-pha-cafe/
Biography: Hocagroup là nhà phân ph?i, nh?p kh?u máy pha cà phê, máy xay cà phê t? nhi?u th??ng hi?u nh? Casadio, Faema, Nuova Simonelli, Casadio, Breville, Gemiali, Carimali, Lacimballi, DeLonghi, Mellita, Jura...V?i ??i ng? nhân s? giàu kinh nghi?m s? t? v?n ???c cho b?n m?t chi?c máy pha cà phê t?t nh?t phù h?p v?i m?i nhu c?u và ngân sách c?a khách hàng. T?i HocaGroup c?ng cung c?p cho b?n nhi?u d?ch v? kèm theo nh? cho thuê máy pha cà phê, tài tr? máy pha cafe cho quán, b?o d??ng, s?a ch?a nhi?u th??ng hi?u khác nhau. Bên c?nh ?ó HocaGroup còn h?p tác v?i nhi?u th? rang cà phê có kinh nghi?m trên 10 n?m t?i Cascafe s? ??m b?o ???c ngu?n nguyên li?u cà phê rang m?c pha máy ch?t l??ng cao và ?n ??nh cho quý khách hàng s? và l?.
My Bookmarks: There are no bookmark entries for this user.
Contact hoca group
Private Message:
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team